Varna Bilutleie AS


LEIEVILKÅR


 •  ALDER

Minimumsalder for å leie bil er 18 år. Man må også ha hatt gyldig førerkort sammenhengende i minst 6 måneder. Ved spesielle biltyper har vi høyere aldersgrenser.


 • BETALING

Kunder uten kredittavtale må deponere ved avhenting av bil. All deponering skjer ved at vi reserverer leiebeløpet pluss et depositum (minimum kr 1.500) på kundens kredittkort. Beløpet som reserveres på kortet står hele tiden på kundens konto, men det er ikke disponibelt for kunden. På grunn av automatisk oppdatering av bompasseringer fra Fjellinjen avregnes ikke kontrakten før det har gått 2-7 virkedager etter innlevering. Etter at vi har trukket leiebeløpet, eventuelle bompasseringer og drivstoff, vil resten av depositumet frigjøres tilbake på konto. Det frigjorte beløpet er normalt disponibelt for kunden 1-3 virkedager etter avregning. Vær oppmerksom på at vi kun aksepterer Kredittkort og Vipps som betaling. Debetkort med Visa og Mastercard aksepteres også, men ikke Cryptovaluta eller andre lignende betalingsmåter.


 • AVBESTILLINGSGEBYR 

Alle bestillinger er bindende. Avbestilling må skje minimum 24 timer før bestilt avhentingstidspunkt. Hvis man unnlater å gjøre dette ser vi oss nødt til å belaste et avbestillingsgebyr. Avbestillingsgebyret er 100% av avtalt leiesum. Ved times leie gjelder senest 2 time før avhenting.


 • SELVRISIKODEKNING 

Våre utleiepriser inkluderer ansvar forsikring. Alle leieforhold har egenandel på 15.000 kr ved per. skadetilfelle. Kunden kan tegne full kasko dekning for å få redusert egenandel ved skadetilfelle. (Redusert egenandel til kr 7.500). Ved leie av biler nyere enn 2018 modell er egenandel på 20.000 kr per. skadetilfelle. Kunden kan tegne full kasko dekning for å få redusert egenandel ved skadetilfelle. (Redusert egenandel til kr 10.000).


 • HENTING / LEVERING

Etter avtale


 • BOMVEIER / AUTOPASS

Bompasseringer belastes etterskuddsvis. Dette faktureres eller trekkes fra depositum.


 • PARKERINGSGEBYR 

Dersom du blir ilagt gebyr for feilparkering er dette ditt ansvar. Gebyr/bot må betales omgående. Vær spesielt oppmerksom på de mange private parkeringsplasser som ofte krever betaling hele døgnet. NB! Manglende betaling av parkeringsgebyr vil medføre et krav mot deg personlig.


 • ØVRIGE VILKÅR

I. LEIETAKERS ANSVAR

1. I leietiden og inntil kjøretøyet er levert tilbake til utleier, bærer leietaker alt ansvar for kjøretøyet og bruken av det som om han var eier av dette, herunder også parkerings- og trafikkforseelser o.l. Leietaker er fullt ut erstatningspliktig for alle skader påført av og på kjøretøyet (ref. utleiers norske leiebetingelser).


2. Inntreffer kollisjonsskade, skade ved utkjøring e.l. kan utleieren ellers dennes forsikringsselskap søke regress hos leieren dersom leietaker har utvist grov uaktsomhet eller overtrådt de plikter han har etter disse leievilkår. Alle skader skal leietaker omgående melde til utleieren eller representant for denne. Er dette umulig, skal saken anmeldes til politiet. I motsatt fall risikerer leier å bli holdt ansvarlig for hele skaden.


3. Tyveri, brann, hærverksskader, personskader og skade på dyr skal alltid meldes til politi og utleier.


4. Leiers egenandel forfaller umiddelbart til betaling (ref. gjeldende norske leiebetingelser).


5. Leietager blir belastet en egenandel pr. skadetilfelle.


II. SELVRISIKO-DEKNING

1. Leietakers ansvar for egenandel og ansvarsgodtgjørelse etter foregående pkt. 4, reduseres dersom leietaker ved leiestart tegner full kasko.


2. Leietaker kan ikke påberope seg slik dekning dersom dette ikke er påført leiekontrakten.


3. Unntatt for selvrisiko-dekning og leiers egenandelsbegrensninger er skade påført kjøretøyet som følge av uaktsomhet, blant annet følgende:


A. Skader som er påført bilen på grunn av last som har forskjøvet seg, er dårlig surret eller emballert.

B. Brent eller skåret hull, flekker på setetrekk e.l.

C. Rygging uten hjelpemann.

D. Felgkjøring av dekk.

E. Skader oppstått ved snøras fra hustak hvor det er oppsatt anvisere.

F. Slagskader på karosseri/understell ved bruk av snøkjettinger.

G. Skader som skyldes kjøring på steder som ikke har fysisk plass til kjøretøyet i høyde, bredde eller lengde.

H. Skader som følge av kjøring utenfor offentlig vei eller område stengt for alminnelig ferdsel, uten skriftlig aksept fra utleier.


III. LEIETAKERS PLIKTER

1. Leietaker plikter å behandle kjøretøyet på forsvarlig måte, og ikke:


A. Benytte kjøretøyet til øvelseskjøring

B. Ta kjøretøyet ut av landet uten utleiers samtykke.

C. Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed.

D. Overlate kjøretøyet til andre - eller la det kjøres av annen enn sjåfør allerede godtatt av utleieren før leieforholdet startet.

E. Benytte kjøretøyet til billøp, fartsprøver eller konkurranse.

F. Taue andre kjøretøy.

G. Befordre flere personer enn det antall det er registrert for.

H. Kjøre med leid kjøretøy i påvirket tilstand, være seg av alkohol, narkotika, medisiner eller annet.

I. Forlate bilen ulåst.

J. Laste bilen med mer enn kjøretøyet er registrert for.Dersom leietaker overtrer noen av disse pliktene, er han ansvarlig for enhver økonomisk følge av inntruffet skade, tap og ekstraomkostninger.


2. Inntreffer kollisjonsskade, skade ved utforkjøring e.l. eller oppstår teknisk feil av slik art at leietaker ikke kan fortsette med kjøretøyet, plikter leietaker omgående å underrette utleier om hendelsen. Dersom tekniske feil kan bli utbedret innen en tid som står i rimelig forhold til leietakers behov og leietiden, kan leietaker ikke avbryte leieforholdet. Om så skjer vil leietaker være ansvarlig for leien inntil kjøretøyet er tilbakelevert til utleieren - dog med fradrag av den tid da kjøretøyet var i ustand. Avbrytes leieforholdet i slike tilfeller av leietakeren, er han ansvarlig for de utgifter utleieren blir påført i forbindelse med å få kjøretøyet bragt tilbake. Dersom reparasjonen ikke kan besørges innenfor den nevnte frist, avgjør utleieren om han vil levere nytt kjøretøy til kunden for fortsettelse av leieforholdet, eller om leieforholdet skal ansees som opphørt fra den tid utleieren fikk melding om forholdet fra leietaker. Utleieren besørger da kjøretøyet tilbaketransportert for egen regning, og utleieren er da uten ansvar for ethvert tap eller ansvar som leietaker måtte påføres.


3. Leietaker plikter å sørge for smøring av kjøretøyet samt å foreta oljeskift i henhold til utleiers instruksjoner eller når dette antas å være nødvendig. Utgifter til olje refunderes av utleier til leietaker mot kvittering fra bensinstasjon/serviceverksted påført bilens registreringsnummer og speedometerstand. Smøreolje og kjølevann samt lufttrykk i alle hjul skal kontrolleres ved enhver opptanking av drivstoff.


 IV. LEIETAKERS ØKONOMISKE ANSVAR

Leietakers økonomiske ansvar er spesifisert i utleiers gjeldende NORSKE LEIEBETINGELSER og prislister som leietaker, ved sin signatur på denne leiekotrakt, aksepterer som del av denne leiekontrakt.


V. ANSVARSFRAVIKELSE

Utleieren fraskriver seg ethvert ansvar overfor leieren m.h.t. tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet.


Utleiers ansvar for gjenglemte gjenstander m.v. Utleier påtar seg intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet i leieperioden, eller etter tilbakelevering til utleier. Leietaker fritar utleier for alle krav som på grunn av slike tap eller skader kan gjøres gjeldende mot utleier.


Viktig. Ubetalte eller for sent betalte bøter/avgifter blir tillagt 100% ekstra gebyr. Vi ber Dem innstendig om å betale bøter/avgifter omgående. 


 • INFO VEDR DEPOSITUM/ RESERVASJON PÅ KORT

Når leieforholdet avsluttes og avregnes vil den faktiske kostnaden belastes ditt kort og reservasjonen oppheves fra vår side. Vi avregner kortbelastninger innen 2-7 virkedager etter at bilen er levert tilbake. Selv om reservasjonsbeløpet aldri blir trukket fra din konto, kan det i noen tilfeller likevel ta lenger enn 1-3 virkedager etter avregning før beløpet igjen blir tilgjengelig for deg. Dette skyldes systemforhold hos din bank eller kortselskap, og er ikke noe Varna Bilutleie AS kan påvirke. Dersom du opplever problemer med dette må du derfor kontakte din bank eller kortselskap.


PERSONVERNREGLER


 •  Kredittkortbetalinger

Varna Bilutleie AS lagrer ikke kredittkortopplysningene dine. Alle kredittkorttransaksjoner behandles av Mystore og STRIPE, en 3.parts betalingsgateway. All datautveksling gjøres via sikre forbindelser med 256 bit SSL-sertifiseringer. Mystore støtter også bruken av 3D Secure-tjenesten som tilbys av de fleste større institusjoner som VISA, MasterCard og American Express. I tilfeller der 3D Secure-tjenesten er aktivert, må brukeren fylle ut ytterligere sikkerhetsinformasjon etterspurt av kortinstitusjonen for å fullføre sin bestilling.


 •  Om «cookies» (informasjonskapsler)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som legges på nettleseren på din PC eller mobiltelefon av nettstedene du besøker. Informasjonskapsler brukes ofte for å få nettstedene til å fungere eller for å forbedre brukeropplevelsen, samt for å gi viss informasjon til eierne av nettstedet. Dersom du godtar det er det bare å fortsette å bruke siden som normalt.


 •  Hvorfor bruker vi cookies?

I Varna Bilutleie AS bruker vi cookies til å registrere hvordan du bruker varnabilutleie.no, slik at vi kan forbedre nettsidene våre og gjøre de enklere og bedre å bruke. Noen cookies trengs for å få nettsiden til å fungere ordentlig. Andre hjelper nettstedet med å husker preferansene dine. Slik som brukernavnet eller passordet ditt eller hvilket språk du foretrekker. Cookies gjør at du ikke trenger å fylle ut den samme informasjonen hver gang du besøker samme nettside. Siden vil fungere bedre og du får en bedre opplevelse og tjeneste. Det cookies ikke kan gjøre derimot er å “stjele” informasjon om deg eller datasystemet ditt.


 •  Hvem ser informasjonen?

Varna Bilutleie AS selv samt selskaper har avtale med selskaper som lager nettstatistikk for oss i tråd med norsk lovgivning. Det gjelder for eksempel informasjon du gir oss i skjemaer du sender inn.


Vi bruker også Facebook pixel som samler data fra nettsiden vår og tracker trafikk vi får fra våre annonser på Facebook og Instagram. Facebook-pikselen er et analyseverktøy som lar oss måle effekten av annonseringen vår, ved å forstå handlingene du utfører på nettsidene våre. Vi bruker pikseldataene til å sørge for at annonsene våre vises til de riktige personene. Det vil si at når du besøker nettstedet vårt og utfører en handling (f.eks booker bil), utløses pikselen som rapporterer denne handlingen. Dette hjelper oss å gi deg relevante annonser på Facebook og Instagram. Vi gjør tilsvarende trafikk analyser for Snapchat, Bing, Google analytics, Google Tag Manager og Googleadservices.


 •  Hvordan slår jeg av cookies?

Hvis du ikke godtar bruk av cookies, kan du slå dem av fra menyen i nettleseren din. Det er enkelt å gjøre, men husk at dersom du sier nei til cookies, vil opplysninger om deg, som brukernavn og passord og info om hvordan du bruker nettsidene våre, ikke bli lagret. Det vil gå ut over funksjonalitet og opplevelsen både av nettsiden vår. Nettsiden fungerer rett og slett ikke som den skal.


Du kan lese mer om hvordan du endrer innstillinger og deaktiverer cookies på nettlesernes egne nettsider. Du kan videre blokker overnevnte trafikkanalyse på http://www.adsrvr.org/.


 •  Personvernerklæring

Varna Bilutleie AS respekterer ditt personvern og følger alle relevante forskrifter for behandling av kundeopplysninger slik at kan føle deg trygg når du handler hos oss.


Tilgang og bruk av vår app eller dette nettstedet, samt henvendelser til vårt kundesenter eller på sosiale medier er underlagt vilkårene og betingelsene i denne Personvernerklæringen. Når du benytter disse kanalene samtykker du også uten forbehold eller reservasjoner til bruksvilkårene. Varna Bilutleie AS har rett til når som helst endre disse vilkårene ved å kunngjøre endringer på www.varnabilutleie.no/.


 Formål og hensikt med behandling av personopplysninger

Vi bruker kun informasjon som du frivillig oppgir via våre kundekanaler og kontaktpunkter. Personopplysningene brukes først og fremst for å kunne yte service i kundeforholdet ved å:


Sikre riktig og effektiv leveranse ved å referere til ditt navn eller telefon nummer på ordren, når vi ekspederer henting og levering i og utenfor våres salgsted/butikk. Dette bidrar også å hindre misbruk av tjenesten.


Gi relevant og god kundeservice, samt sikre effektiv feilretting og kundeadministrasjon.


Forbedre brukeropplevelsen, eksempelvis gjennom å tilpasse innholdet vårt til størrelsen på din nettleser eller huske på hva du har lagt i handlekurven.


Videre må vi ta vare på noen personopplysninger for å samsvare med lovkrav og gi deg mest mulig relevante tilbud, dersom du har samtykket til dette.  


 Hvilke personopplysninger behandler vi?

Personopplysningene inkluderer navn, telefonnummer, leveringsadresse/hente adresse, betalingsmåte (kort, vipps eller faktura), kortnummer (hele nummer registreres, kontrollsiffer vises for autorisasjon av depositum trekk for bomstasjoner og ubetalte bøter eller lignende (nummer lagres ikke til neste gang), antall kjøp (antall dager leie), innhold i bestilling/booking, pris på bestilling/booking samt eventuelle rabatter. Vi kan bruke all informasjon du sender til websiden, f.eks din IP-adresse, nettleserinformasjon, type enhet, brukernavn, geografisk plassering, samtykke/kontakt preferanser og evt Facebook konto informasjon dersom du bruker dette som innloggingsmetode.


For våre bedriftskunder som benytter seg av faktura betaling vil vi ta imot bedriftsnavn, organisasjonsnummer, navn på kontaktperson, telefonnummer kontaktperson/bedrift, e-post til kontaktperson/bedrift, fakturaadresse med eventuelle merknader. For bedriftskunder vil det bli gjennomført kredittvurderinger via Conta kredittsjekk.


Vi samler ikke flere opplysninger enn det som er nødvendig for oppfylle ovenfor stående formål. Når vi ikke lenger trenger opplysningene, og du ikke har samtykket til at vi beholder dem, slettes de. Lagringstiden ses opp mot bekvemmeligheten våre kunder har ved at vi har lagret deres informasjon for framtidige bestillinger og er på maksimalt 3 år.


 •  Hvem har tilgang til informasjonen?

Behandling av personlig informasjon om våre brukere er en integrert del av vår virksomhet. Vi vil ikke leie ut eller selger dine personlige opplysninger.


Varna Bilutleie AS kan dele personlig informasjon med franchisetagere og IT partnere for å drifte websiden (VEVS, samt partnere nevnt i cookie policy) samt ivareta bestillingsmekanismer og ekspedisjon av bestillinger/bookinger. Alle partnere og franchisetagere er underlagt personvernlovgining (GDPR).


Vi sikkerstiller tilgang, integritet og konfidensialitet på personopplysninger med moderne og oppdaterte sikkerhetstiltak. Tilgang til personopplysninger er kun tilgjengelig for autorisert personell som må ha tilgang for å få utføre operasjoner i tråd med hensikten med den spesifikke informasjonen.


Vi kan imidlertid utlevere personlig informasjon når vi i god tro mener utgivelse er nødvendig for å overholde loven; håndheve våre bruksvilkår og andre avtaler eller beskytte rettighetene og sikkerheten til Varna Bilutleie AS, våre ansatte, våre brukere eller andre. Dette inkluderer, men ikke begrenset til, utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner for svindelbeskyttelse og reduksjon av kredittrisiko.


Barn og internett bruk
. Vårt nettsted og tjenestene som er tilgjengelige gjennom Varna Bilutleie AS er ikke ment for barn under 18 år. Varna Bilutleie AS behandler ikke bevisst informasjon om barn under 18 år og mener at barn i alle aldre skal ha foreldres samtykke før de gir ut personlig informasjon.


 •  Virksomhetsoverdragelse

I noen tilfeller kan vi kjøpe eller selge virksomheter. I denne typen transaksjoner er kundeinformasjon og systemer typisk en av de forretningsmessige eiendelene som overføres. Ved et evt salg, eller dersom Varna Bilutleie AS forlater virksomheten eller går konkurs, vil brukerinformasjon være en av eiendelene som overføres til en tredjepart. Du erkjenner at slike overføringer kan forekomme, og at overtagere av Varna Bilutleie AS kan fortsette å bruke dine personlige opplysninger som angitt i bruksvilkårene.


 •  Dine rettigheter

Gjeldene personvern lovgivning gir våre kunder en rekke rettigheter. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, men vit at du også kan be om


Innsyn i egne personopplysninger


Korrigering av personopplysninger


Sletting av personopplysninger


Begrensning av behandling av personopplysninger


Dataportabilitet – dersom du vil ta med dine opplysninger til en annen bilutleie. Ettersom vi kun benytter grunnleggende personopplysninger, kan du selv hente ut disse via din online konto hos oss.


Innsigelse mot behandlinger som automatiserte avgjørelser og profilering, men dette gjør vi uansett ikke uten din autorisasjon er gitt.


Les mer om dine rettigheter på Datatilsynets sider: https://www.datatilsynet.no/


Ved innsyn, korrigering, dataportabilitet og endring av samtykker, kan du selv gjøre dette via vår webløsning. Dersom du ikke har bestilt via web eller app tidligere, kan du ta kontakt med kundesenteret for å få en brukerkonto koblet til dine opplysninger. Det er også mulig å kontakte kundesenteret på kundeservice@varnabilutleie.no for få innsikt i hva slags informasjonen vi har lagret på deg.


Ettersom vi beskytter opplysningene om deg så du er nødt for å identifisere deg med gyldig legitimasjon for å få disse opplysningene. Det samme gjelder dersom du ønsker du å avslutte kundeforholdet og i den sammenheng få slettet alle personopplysningene dine fra vårt register, kontakt vårt kundesenter på adressen spesifisert nedenfor.


 •  Kontakt og behandlingsansvarlig

Dersom du har spørsmål eller bekymringer knyttet til personvern på nettstedet vårt, eller hvordan vi som selskap behandler personopplysninger, vennligst send oss en detaljert melding på kundeservice@varnabilutleie.no.


Behandlingsansvarlig for opplysninger i omfang av denne personvernerklæringen er Varna Bilutleie AS, Tor Sørnes vei 19, 1523 Moss.


Denne personvernerklæringen har virkning fra 13.01.2019.